فرم ثبت نام کارآموز

سایر توضیحات مانند زمان شروع و پایان تحصیل، نام موسسه آموزشی، شهر محل تحصیل و ...
مهارت های حرفه ای و خاص ( مدارک اخذ شده از دوره های آموزشی،‌ نرم افزار و ...)‌
چنانچه دارای سوابق شغلی هستید این قسمت را تکمیل کنید. شامل نام شرکت/ سازمان، مدت زمان همکاری، سمت و ...