ثبت موقعیت شغلی

بعد از ثبت و تایید مدیریت، موقعیت شغلی شما در سایت نمایش داده خواهد شد. 

ذکر جزئیات موقعیت شغلی جهت معرفی کارجویان تخصصی و متناسب ضروری است.